Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.NAKSI.PL


Sklep Internetowy www.naksi.pl działający pod adresem http://www.naksi.pl, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy www.naksi.pl” jest prowadzony przez:


NAKSI Joanna Jędras

Lipowa 28,62-070 Dopiewo

NIP: 6972156187

Tel: +48 783401627

E-mail: biuro@naksi.pl

 • 1 
Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta
 1. Sklep Internetowy www.naksi.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym www.naksi.pl zamieszczone są na stronie internetowej http://www.naksi.pl.
 2. Klientem Sklepu Internetowego www.naksi.pl może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.naksi.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym www.naksi.pl składa zamówienie, poprzez dodanie konkretnych produktów do koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego www.naksi.pl.
 4. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych produktów;
  2. oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów/ sposobu
  3. odbioru zamówionych towarów;
  4. wskazania adresu dostawy;
  5. wyboru sposobu płatności.
 5. Klient składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy www.naksi.pl składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, sklep przesyła na podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym www.naksi.pl adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w §1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego www.naksi.pl nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego www.naksi.pl i możliwości realizacji zamówienia.
 8. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego www.naksi.pl w terminie przewidzianym na realizacje zamówienia, sklep poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, sklep może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta sklep zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 10. W przypadku braku na stanie Sklepu Internetowego www.naksi.pl zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych, niezależnych od sklepu przyczyn, sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 11. Sklep Internetowy www.naksi.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego www.naksi.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.naksi.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie.
 12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła w Sklepie Internetowym www.naksi.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym www.naksi.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 • 2
 Ceny produktów
 1. Sklep Internetowy www.naksi.pl zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie www.naksi.pl oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego www.naksi.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego www.naksi.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.naksi.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego www.naksi.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego www.naksi.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 • 3
 Sposób płatności
 1. W Sklepie Internetowym www.naksi.pl możliwe są następujące formy płatności za towar:
  1. płatność gotówką przy odbiorze (tzw. za pobraniem) - zapłata kurierowi. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;
  2. płatność przelewem elektronicznym lub bankowym. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.naksi.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
  3. płatność kartą kredytową- realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

- Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez PayU

- Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A

 1. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 2. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com 
 • 4
 Warunki dostawy zamówionego towaru
 1. Przy każdym towarze oferowanym przez Sklep Internetowy www.naksi.pl podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane zostanie w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem wybranego prez Klienta  sposobu dostawy.
 4. Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i opłatami dodatkowymi zamówionego towaru w wysokości wskazanej podczas składania zamówienia.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 • 5
 Warunki reklamacji i gwarancji
 1. Wszelkie towary dostępne w Sklepie Internetowym www.naksi.pl pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym www.naksi.pl w związku z niezgodnością towaru z umową.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
 4. Sklep Internetowy www.naksi.pl w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.naksi.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie sklepowi poprzez przesyłkę reklamowanego produktu lub reklamowanych produktów wraz z opisem reklamacji na adres: NAKSI Joanna Jędras, ul. Lipowa 28, 62-070 Dopiewo.
 6. Sklep Internetowy www.naksi.pl nie odbiera kierowanych do niego przesyłek zawierających reklamowany produkt lub reklamowane produkty odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Produkty sprzedawane przez sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 8. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 • 6 
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się ze sklepem przez wysłanie wiadomości e-mail na adres - biuro@naksi.pl.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
 3. Zwracane produkty należy odesłać na adres: NAKSI Joanna Jędras, ul. Lipowa 28, 62-070 Dopiewo.
 4. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 5. Sklep Internetowy www.naksi.pl zwróci klientowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania itp.).
 7. Klient jest odpowiedzialny wobec Sklepu za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
 • 7 
Zwrot należności Klientom
 1. Sklep Internetowy www.naksi.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie w przypadku:
  1. anulowania zamówienia przez Klienta lub Sklep lub części zamówienia przez Klienta lub Sklep (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 •   8 
Opinie w sklepie internetowym
 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowym do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym po wystawieniu opinii.
 6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 • 9
 Dane osobowe
 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.naksi.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym www.naksi.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym www.naksi.pl.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest: NAKSI Joanna Jędras ul. Lipowa 28, 62-070 Dopiewo.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klienci Sklepu Internetowego www.naksi.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 • 10
 Newsletter
 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego www.naksi.pl.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym www.naksi.pl na adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy www.naksi.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie ponownie adresu emailowego na który jest wysyłany newsletter, z zakładki Newsletter oraz kliknięcie na link rezygnacji znajdujący się w przesłanym mu mailu.
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.naksi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.naksi.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego www.naksi.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.naksi.pl były na najwyższym poziomie, jednakże sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.naksi.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.naksi.pl.
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.naksi.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie sklepowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym www.naksi.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.naksi.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego www.naksi.pl. Szczegółowe zasady polityki Cookies opisane zostały w Polityce plików Cookies.

 21.11.2019

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier InPost) już od 210,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl